For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. J.W.J. (Jan) Burgers

Source Access and Apparatus for Historical Research of the History of the Netherlands (chair in co-operation with The Huygens Institute for the History of the Netherlands)
Faculty of Humanities
Photographer: Jeroen Oerlemans

Visiting address
 • Kloveniersburgwal 48
Postal address
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Curriculum vitae

  Jan Burgers (Wijchen 1953) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1993 cum laude promoveerde op De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw . Sedertdien was hij middels verschillende projecten als docent en onderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Middeleeuwse geschiedenis aldaar. Vanaf 2004 is hij tevens als onderzoeker werkzaam aan het Instituut voor Nederlandse geschiedenis (nu: Huygens ING), waar hij een editie bezorgde van de Rijmkroniek van Holland en bijdragen leverde aan de reeksen Dagvaarten van Holland en van Zeeland; momenteel is hij verantwoordelijk voor de digitale editie van de registers van de Hollandse grafelijkheid in de Henegouwse periode (1316-1345). Sinds februari 2010 is hij als hoogleraar verbonden aan de Opleiding geschiedenis van de UvA, met als leeropdracht Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek vande geschiedenis van Nederland.

  Onderzoeksgebieden

  Middeleeuwse paleografie en diplomatiek; middeleeuwse verhalende bronnen; de institutionele en politieke geschiedenis van Holland 12e -14e eeuw.

  Aan zijn leeropdracht zal Jan Burgers invulling geven door zich in zijn onderwijs vooral te richten op de 'ambachtelijke' historische hulpwetenschappen en de bronnenkritische methode. Zonder deze is het immers onmogelijk om de geschreven bronnen, het fundament onder de historische discipline, op verantwoorde wijze te lezen en te interpreteren. Zijn leerstoel zal een brugfunctie vervullen tussen de universitaire geschiedbeoefening en het specifieke academische metier van de ontsluiting van de bronnen van de Nederlandse geschiedenis, zoals dat op het Huygens ING wordt beoefend.

  Enkele publicaties
  De registers van de graven van Holland in de Henegouwse periode, 1299-1345, electronische editie, december 2010 : http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/RegistersVanDeHollandseGrafelijkheid1299-1345.

  De bron van kennis: over nut en noodzaak van historische bronnenkritiek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek van de geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 8 juli 2010 (Amsterdam 2010).

  'De grafelijke Raad in Holland en Zeeland ten tijde van graaf Willem III (1304-1337)', in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12 (Hilversum 2009) 114-145.

  'De steden van Holland in oorlog (1506-1515)', Holland, historisch tijdschrift 41 (2009), p. 273-290.

  'Trust in writing: Charters in the Twelfth-Century County of Holland', in: Petra Schulte e.a. (ed.), Strategies of Writing. Studies on Texts and Trust in Medieval Europe (Turnhout 2008; Utrecht studies in Medieval literacy, 13) 111-131.

  'Palaeography and diplomatics. The script of charters in the Netherlands during the fourteenth and fifteenth centuries', Quaerendo 38 (2008) 9-31.

  'De Breviculi Egmundenses. Inleiding, editie en vertaling', in: G.N.M. Vis (ed.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (Hilversum 2008; Egmondse studiën, 5) 172-218.

  met Marijke Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert: Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse Leven van Thomas Becket, uitg. en vert. door Marijke Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert; Het Chronicon Egmundanum, uitg. door J.W.J. Burgers (Hilversum 2007; Middeleeuwse Studies en Bronnen 107).

  De Rijmkroniek van Holland (366-1305), door een anonieme auteur en Melis Stoke (Den Haag 2004; Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 251); digitale editie: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Rijmkroniek .

  J.F. Niermeyer & C. van de Kieft, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, revised by J.W.J. Burgers, 2 dln. (Leiden/Boston 2002).

  'De constructie van het verleden: de Hollandse visie op de Middeleeuwen van de zestiende tot de achttiende eeuw en de centrale plaats daarin van de Rijmkroniek van Melis Stoke', in: J. Leerssen en M. Mathijsen (red.), Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (Amsterdam2002) 59-68.

  'Aspekte der diplomatischen Methode', in: K. Gärtner. e.a. (red.), Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert (Trier 2001; Trierer historische Forschungen 47) 9-36.

  'Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300', in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 3 (Hilversum 2000) 92-130.

  'Het ontstaan van de twaalfde-eeuwse Vlaamse stadskeuren', in: R. Beyers (red.), Van vader- naar moedertaal. Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden (Brussel 2000; Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 53 (1999)) 83-99.

  De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en door de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw) (Hilversum 1999; Hollandse Studiën 35).

  'De grafelijke raad in Holland in de dertiende eeuw. De evolutie van een centraal bestuursorgaan en de rol daarin van de grafelijke klerken', in: D.P. Blok e.a. (red.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998; Publicaties van het Meertens Instituut 29) 67-109.

  'Het beeld van de adel bij Melis Stoke. De adelspolitiek van de Hollandse graven in het begin van de veertiende eeuw', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 112 (1997) 469-486.

  'Allinus, grafelijke kapelaan en Egmondse geschiedschrijver', in: G.N.M. Vis (red.), In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, die bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (Hilversum 1997; Egmondse Studiën 3) 65-149.

  'De invoering van het Nederlands in de dertiende-eeuwse documentaire bronnen in Holland en Zeeland', Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 112 (1996) 129-150.

  De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw , 3 dln. (Leuven1995; Schrift enSchriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen. Paleografie, codicologie, diplomatiek 1).

  met E.C. Dijkhof: De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1283-1287 (Hilversum 1995; Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11).

  'Tussen burgerij en adel. De financiële, politieke en maatschappelijke carrière van de Utrechtse patriciër Lambert de Vries (ca. 1250-1316?)', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 1-32.

  'The library of Johan van Hogelande', Quaerendo 19 (1989) 48-82.

 • Publications

  2018

  2016

  2014

  • He, S., Samara, P., Burgers, J., & Schomaker, L. (2014). Towards style-based dating of historical documents. In Proceedings: 14th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition: ICFHR 2014: 1-4 September 2014, Hersonissos, Crete Island, Greece (pp. 265-270). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICFHR.2014.52 [details]

  2011

  • Burgers, J. (2011). The prince and his subjects: the administration of the county of Holland in the first half of the fourteenth century: the evidence from the registers. Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 89, 107-116. [details]

  2010

  • Burgers, J. W. J. (2010). De bisschop, de heren en de stad: het oorkondewezen in Utrecht, circa 1250-circa 1320. Commission Royale d'Histoire. Bulletin, 176/2, 187-215. [details]

  2009

  • Burgers, J. W. J. (2009). De grafelijke Raad in Holland en Zeeland ten tijde van graaf Willem III (1304-1337). Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 12. [details]

  2008

  2002

  • Burgers, J., & Musterd, S. (2002). Understanding urban inequality: a model based on existing theories and an empirical illustration. International Journal of Urban and Regional Research, 26(2), 403-413. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00387 [details]

  1997

  • Burgers, J. W. J. (1997). Graaf Floris V in de moderne geschiedschrijving. De oudere literatuur en enkele nieuwe studies. Holland, 29, 309-319. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1997). Het beeld van de adel bij Melis Stoke. De adelspolitiek van de Hollandse graven in het begin van de veertiende eeuw. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 112, 469-486. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1997). Melis Stoke, literator of geschiedschrijver? Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies, 11, 15-33. [details]

  1996

  • Burgers, J. W. J. (1996). A priori: De 'Rijmkroniek van Holland' van Melis Stoke. Madoc, 10, 73-76. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1996). De invoering van het Nederlands in de dertiende-eeuwse documentaire bronnen in Holland en Zeeland. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 112, 129-150. [details]

  1995

  • Burgers, J. W. J. (1995). Over de lokalisering van Middelnederlandse ambtelijke bescheiden. Taal en tongval. Themanummer, 8, 139-164. [details]

  2014

  2011

  • Burgers, J. W. J. (2011). Reynaert blijft ongrijpbaar [Bespreking van: R. Malfliet (2010) Van den vos Reynaerde: de feiten]. Queeste, 18(1), 76-81. [details]

  2010

  • Burgers, J. (2010). [Bespreking van: B. Besamusca, et al. (2009) De boeken van Velthem: auteur, oeuvre en overlevering]. Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies, 24(2), 179-183. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2010). The registers of the counts of Holland and Zeeland, 1316-1345: a digital edition. Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesarchiv, 14, 180-194. [details]

  2009

  • Burgers, J. W. J. (2009). De steden van Holland in oorlog (1506-1515). Holland, 41(4), 273-290. [details]
  • Burgers, J., Nijenhuis, I., Dijkhof, E., van Leeuwen, K., & van Faassen, M. (2009). Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983: materials for a comprehensive history of politics. Parliaments Estates & Representation, 29, 3-15. [details]

  2008

  • Burgers, J. W. J. (2008). De Breviculi Egmundenses: inleiding, editie en vertaling. In G. N. M. Vis (Ed.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (pp. 173-218). (Egmondse studiën; No. 5). Verloren. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2008). De abdij van Egmond en het begin van het Hollandse oorkondewezen. In G. N. M. Vis (Ed.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (pp. 71-101). (Egmondse studiën; No. 5). Verloren. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2008). Trust in writing: charters in the twelfth-century county of Holland. In P. Schulte, M. Mostert, & I. van Renswoude (Eds.), Strategies of writing: studies on text and trust in the Middle Ages : papers from "Trust in Writing in the Middle Ages" (Utrecht, 28-29 November 2002) (pp. 111-131). Brepols. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2008). [Review of: G. Van Syngel (2007) 'Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis': de stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450]. Speculum, 83(4), 1050-1052. https://doi.org/10.1017/S0038713400017747 [details]
  • Burgers, J. W. J., & Mostert, M. (2008). "De manie overal vervalsingen te zien": oorkondenvervalsing in Egmond en Holland. In G. N. M. Vis (Ed.), Het klooster Egmond: hortus conclusus (pp. 103-123). (Egmondse studiën; No. 5). Verloren. [details]

  2007

  • Burgers, J. W. J. (2007). De registers van de grafelijkheid van Holland in de Henegouwse periode (1299-1345): een eerste onderzoek naar aanleiding van de uitgave ervan. In E. Dijkhof, & M. van Gent (Eds.), Uit diverse bronnen gelicht: opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (pp. 23-49). (ING-congresreeks). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. http://www.inghist.nl/Onderzoek/tijding/bijdragen/BSmit_Burgers/Burgers.pdf [details]
  • Gumbert-Hepp, M., Gumbert, J. P., & Burgers, J. W. J. (2007). Annalen van Egmond: de Annales Egmundenses tezamen met de Annales Xantenses en het Egmondse Leven van Thomas Becket : het Chronicon Egmundanum. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; No. 107). Hilversum: Verloren. [details]

  2006

  • Burgers, J. W. J., & Ward, J. P. (2006). Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544, dl. VI: 1506-1515. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie; No. 259). Den Haag: Unknown Publisher. [details]

  2005

  2003

  • Burgers, J. W. J. (2003). [Bespreking van: (2000) De ontstaansgeschiedenis van het begrip ‘stad’. Een bijdrage van de diachrone semantiek tot de sociaal-economische geschiedenis van Noord-West-Europa, inzonderheid van de Nederlanden]. Bijdragen tot de Geschiedenis, 86, 498-500.
  • Burgers, J. W. J., & Mostert, M. (2003). Oorkondenvervalsing in Holland? De rehabilitatie van het 12de- en 13de-eeuwse Hollandse oorkondenwezen. Holland, 35, 134-151. [details]
  • Burgers, J., Dukes, T., Musterd, S., & van Kempen, R. (2003). The national context of the Netherlands: societal trends and urban policies. In J. Vranken, & P. De Decker (Eds.), Urban governance, social inclusion and sustainability : national context reports (pp. 5-12). Garant. [details]

  2002

  • Beaumont, J., Burgers, J., Dekker, L., Dukes, T., Musterd, S., Staring, R., & van Kempen, R. (2002). Urban policy in the Netherlands. In J. Vranken, P. De Decker, & I. Van Nieuwenhuyze (Eds.), Urban governance, social inclusion and sustainability: national context reports (pp. 119-137). (UGIS working paper). Garant. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2002). Aspekte der diplomatischen Methode. Trierer Historische Forschungen, 47, 9-36. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2002). De constructie van het verleden: de Hollandse visie op de Middeleeuwen van de zestiende tot de achttiende eeuw en de centrale plaats daarin van de Rijmkroniek van Melis Stoke. In J. Leerssen, & M. Mathijsen (Eds.), Oerteksten. Nationalisme, edities en canonvorming (pp. 59-68). Amsterdam. [details]
  • Burgers, J. W. J., Niermeyer, J. F., & van der Kieft, C. (2002). Mediae Latinitatis Lexicon Minus, revised by J.W.J. Burgers, 2 dln. Leiden/Boston: Brill. [details]
  • Musterd, S., & Burgers, J. (2002). Naar een verklaring voor stedelijke ongelijkheid : een model gebaseerd op bestaande theorieën en een empirische illustratie. Sociologische Gids, 49(4), 371-385. [details]

  2001

  • Musterd, S., & Burgers, J. (2001). Global and local determinants of social exclusion: Amsterdam vs Rotterdam. In R. van Kempen, & H. T. Andersen (Eds.), Governing European cities : social fragmentation, social exclusion and urban governance (pp. 125-148). (Urban and regional planning and development). Ashgate. [details]

  2000

  • Burgers, J. W. J. (2000). Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 3, 92-130. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2000). Grafelijke kanselarij en ambtenaren in Holland in de eerste jaren van het Henegouwse Huis (november 1299¿circa 1320). In D. E. H. de Boer, E. H. P. Cordfunke, & H. Sarfatij (Eds.), 1299: één graaf, drie graafschappen. De vereniging van Holland, Zeeland en Henegouwen (pp. 107-127). Hilversum. [details]

  1999

  • Burgers, J. W. J. (1999). Het ontstaan van de twaalfde-eeuwse Vlaamse stadskeuren. Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 53, 83-99. [details]

  1998

  • Blok, D. P., Burgers, J. W. J., Dijkhof, E. C., Henderikx, P. A., & van Herwijnen, G. (1998). Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. (Publicaties van het Meertens Instituut; No. 29). Amsterdam: Meertens Instituut. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1998). De grafelijke raad in Holland in de dertiende euw. De evolutie van een centraal bestuursorgaan en de rol daarin van de grafelijke klerken. In D. P. Blok (Ed.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (pp. 67-109). Amsterdam: Meertens Instituut. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1998). Eer en schande van Floris V. Twee oude twistpunten over de geschiedenis van een Hollandse graaf. Holland, 30, 1-21. [details]

  1997

  • Burgers, J. W. J. (1997). Allinus, grafelijke kapelaan en Egmondse geschiedschrijver. In G. N. M. Vis (Ed.), In het spoor van Egbert: aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (pp. 65-149). (Egmondse studiën; No. 3). Hilversum: Verloren. [details]

  1996

  • Burgers, J. W. J. (1996). Lambert Frese (ca. 1250-1316), patricier, financier, politicus. In J. Aalbers (e.a.) (Ed.), Utrechtse biografieen. Deel 3. (pp. 50-56). Amsterdam/Utrecht. [details]
  • Burgers, J. W. J., Dijkhof, E. C., & Kruisheer, J. G. (1996). De doordringing van het schrift in Holland en Zeeland in de tweede helft van de dertiende eeuw. In E. H. P. Cordfunke, D. E. H. de Boer, & H. Sarfatij (Eds.), Wi Florens ... De Hollandse graaf Floris in de samenleving van de dertiende eeuw (pp. 191-211). Utrecht. [details]

  1995

  • Burgers, J. W. J. (1995). De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1283-1287. Hilversum: Verloren. [details]

  1993

  • Burgers, J. W. J. (1993). Enkele nieuwe aanvullingen op het 'Corpus-Gysseling'. Taal en Tongval, 45(2), 184-202. [details]

  2016

  • Burgers, J. W. J. (2016). Die Grafen von Holland-Hennegau in der Region von Maas und Niederrhein in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts: The Counts of Holland-Hainaut in the Region of Meuse and Lower Rhine in the first half of the 14th century. Rheinische Viertelsjahrsblätter, 80, 58-89. http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/periodical/pageview/6131824 [details]
  • Burgers, J. W. J. (2016). Les archives des comtes de Hollande, 889-ca. 1350. In X. Hélary, J-F. Nieus, A. Provost, & M. Suttor (Eds.), Les archives princières, XIIe-XVe siècles (pp. 23-41). (Histoire). Artois Presses Université. https://doi.org/10.4000/books.apu.990 [details]
  • Burgers, J. W. J., & Knevel, P. (2016). Nieuwe maren: Een ooggetuigenverslag van de opkomst en ondergang van de wederdopers te Amsterdam, 1534-1535. (Manuscripta Mennonitica; Vol. 7). Uitgeverij Verloren. [details]

  2014

  2013

  • Burgers, J. W. J. (2013). Joachim van den Hove: Life and Work of a Leiden Lutenist 1567-1620. (Muziek uit de Republiek. Speciale projecten; No. 3). Utrecht: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2013). The Lute in the Dutch Golden Age: Musical Culture in the Netherlands 1580-1670. (Amsterdam studies in the Dutch Golden Age). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2013). Maastrichtse schepenakten tot 1300 ontsloten [Bespreking van: P.L. Nève (2012) De dertiende-eeuwse schepenoorkonden van Maastricht en Sint-Pieter, met enige latere transfixen, alsmede een schets van het juridisch statuut van onroerend goed te Maastricht]. Tijdschrift voor Geschiedenis, 126(1), 123-124. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2013.1.BURG [details]

  2012

  • Burgers, J. (2012). Leve de scan! Nieuwe onderzoeksmogelijkheden door de digitale ontsluiting van charters. Archievenblad, 116(10), 23-24. [details]
  • Burgers, J., & Schomaker, L. (2012). Paleografen zetten hun horloges weer gelijk: genegeerd materiaal brengt licht in middeleeuwse handschriften. E-data & Research, 6(4), 1. http://www.edata.nl/0604_010612/pdf/0604_010612_1.pdf [details]

  2011

  2010

  • Burgers, J. (2010). Breviculi Egmundenses. In G. Dunphy (Ed.), The encyclopedia of the medieval chronicle (pp. 214). Brill. [details]
  • Burgers, J. (2010). Chronicon Egmondanum [Egmundanum]. In G. Dunphy (Ed.), The encyclopedia of the medieval chronicle (pp. 331). Brill. [details]
  • Burgers, J. (2010). Gravenregister. In G. Dunphy (Ed.), The encyclopedia of the medieval chronicle (pp. 730). Brill. [details]
  • Burgers, J. (2010). Rijmkroniek van Holland (Rhymed chronicle of Holland). In G. Dunphy (Ed.), The encyclopedia of the medieval chronicle (pp. 1280). Brill. [details]
  • Burgers, J. (2010). Tabula Egmundana. In G. Dunphy (Ed.), The encyclopedia of the medieval chronicle (pp. 1409). Brill. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2010). De bron van kennis: Over nut en noodzaak van historische bronnenkritiek. (Oratiereeks; No. 372). Vossiuspers UvA. [details]

  2009

  • Burgers, J. W. J., & Hoekstra, R. (2009). The registers of the counts of Holland, 1316-1345: a digital edition. In G. Vogeler (Ed.), Digitale Diplomatik: neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden (pp. 56-69). (Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. Beiheft; No. 12). Böhlau. [details]

  2008

  2007

  • Burgers, J. W. J. (2007). [Review of: A.J. Allan (2005) Het Kennemer landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek. Tekst van hethandvest van 1292 met hertaling en toelichting]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 122. [details]

  2003

  • Burgers, J. W. J. (2003). Wilhelm von Holland, 1247-56. In W. Paravicini (Ed.), Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, Teilbd. I, Dynastien und Höfe (pp. 265-269). Ostfildern. [details]
  • Burgers, J. W. J. (2003). [Review of: L. van Velthem (2002) 'Ghi Fransoyse sijt hier onteert': De Guldensporenslag; Martin de Bruijn, Charlotte Broer (2002) Volc te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden]. Madoc, 17, 42-47. [details]

  2001

  • Burgers, J. W. J. (2001). [Review of: R. van Caenegem, A. Demyttenaere (1999) De moord op Karel de Goede door Galbert van Brugge]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 116, 74-76. [details]

  2000

  • Burgers, J. W. J. (2000). [Review of: Jaap van Moolenbroek (1999) Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en Nederlanders]. Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 17, 364-366. [details]

  1998

  • Burgers, J. W. J. (1998). De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld [Review of: W. van Anrooij (1998) -]. In W. van Anrooij (Ed.), Unknown Hilversum: Verloren. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1998). [Review of: R. Stein (1998) Politiek en historiografie: het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw]. Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies, 12, 177-180. [details]

  1997

  • Burgers, J. W. J. (1997). [Review of: C.G.M. van Kruining, et al. (1996) Delft, 15 april 1246]. Holland, 29, 319-320. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1997). [Review of: J.A.M.Y. Bos-Rops (1993) Graven op zoek naar geld: de inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389-1433]. In J. A. M. Y. Bos-Rops (Ed.), Unknown Hilversum: Verloren. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1997). [Review of: J.W. Verkaik (1996) De moord op graaf Floris V]. In J. W. Verkaik (Ed.), Unknown Hilversum: Verloren. [details]

  1996

  • Burgers, J. W. J. (1996). Maerlants wereld [Review of: F. van Oostrom (1996) -]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 112, 370-374. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1996). Melis Stoke en de Rijmkroniek van Holland. De Bovenkamer, 54-57. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1996). [Review of: J. Verbij-Schillings (1995) Beeldvorming in Holland: Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400]. Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies, 10, 165-168. [details]

  1995

  • Burgers, J. W. J. (1995). De paleografie van de documantaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. Leuven: Peeters. [details]
  • Burgers, J. W. J. (1995). Steden en Staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondie en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494) [Review of: @ @ (1995) -]. Holland, 27(1), 55-57. [details]
  • de Melker, B. R., & Burgers, J. W. J. (1995). Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400 - Supplement. Hilversum: Verloren. [details]

  1994

  • Burgers, J. W. J. (1994). Boekbespreking [Review of: G.N.M. Vis (1994) Heiligenlevens, annalen en kronieken: Egomond tussen kerk en wereld (Egmondse Studien, delen 1 en 2)]. In G. N. M. Vis (Ed.), Unknown [details]

  2016

  • Burgers, J. W. J., He, S., Schomaker, L., & Samara, P. (2016). Discovering visual element evolutions for historical document dating. Paper presented at Proceedings of the 15th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, Shenzhen, China.
  • Burgers, J. W. J., He, S., Schomaker, L., & Samara, P. (2016). Historical document dating using unsupervised attribute learning. Paper presented at Proceedings of the 12th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems (DAS), Santorini, Greece.

  Journal editor

  • Burgers, J. W. J. (editor), Knevel, P. (editor) & Wouthuysen, E. (editor) (1994). Holland (Journal).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities