For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. G. (Gabri) van Tussenbroek

Urban identity and monuments, in particular of the Dutch building history (chair in co-operation with the Dutch Cultural Heritage Agency)
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis
Photographer: Onbekend

Visiting address
 • Turfdraagsterpad 15
Postal address
 • Profiel

  Prof.dr. Gabri van Tussenbroek is hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de Nederlandse bouwhistorie, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Van Tussenbroek houdt zich bezig met de vraag wat we van de historische stad zouden moeten behouden en transformeren, om zo bij te kunnen dragen aan een evenwichtige groei van de stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Hij doet onderzoek naar de materiële verschijningsvorm van het bouwen in het verleden, als uitdrukking van demografische ontwikkelingen, ambitie, conjunctuur, rampen, technische innovaties en slijtage. De identiteit van dit gebouwde verleden is voor gebruikers, bewoners, bestuurders en bezoekers van de stad een dynamisch gegeven. In een tijd waarin toenemende verstedelijking, ontwikkelingen in bouwtechniek, rationalisatie en globalisering een hoofdrol spelen, heeft de erfgoedsector een belangrijke taak om de kwaliteit van de gebouwde historische omgeving te waarderen met objectieve en transparante criteria. Zo kunnen keuzes voor behoud of transformatie worden gelegitimeerd. In het onderwijs zal Van Tussenbroek een verbinding maken tussen de actuele vraagstukken waarmee de erfgoedsector wordt geconfronteerd en de materiële verschijningsvorm van ons gebouwde erfgoed.

  Sinds 2022 is Van Tussenbroek senior bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarvoor werkte hij zeventien jaar als stedelijk bouwhistoricus bij de gemeente Amsterdam, in welke hoedanigheid hij vanaf 2015 de leerstoel Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam bekleedde. Tussen 2011 en 2015 was hij deeltijddocent in de master Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, in het zwaartepunt Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg. Van Tussenbroek was eerder als postdoc-onderzoeker verbonden aan de Technische Universität Berlin, waar hij onder andere onderzoek deed naar de Berlijnse Muur.

  https://www.cultureelerfgoed.nl/

 • Onderwijs

  Reparatie en imitatie. Over de plaats van het verleden in de 'eigentijdse' stad

  Leerdoelen

  Inzicht verwerven in het spanningsveld tussen de wens om cultureel erfgoed te behouden enerzijds en de noodzaak om steden te moderniseren anderzijds; inzicht verwerven in de belangrijkste benaderingswijzen in de omgang met de historische stad.

  Na het afronden van de module heeft de student kennis van de stedenbouwkundige geschiedenis van Nederlandse steden, de wetenschappelijke aspecten die verbonden zijn aan de historische bouwsubstantie van de stad en het belang hiervan voor de stadsgeschiedenis.

  Inhoud

  Ontwikkeling en transformatie van steden vormen continue processen, die worden gestuurd door demografische ontwikkelingen, conjunctuur, rampen, technische innovaties en slijtage. De ontwikkeling van Nederlandse steden is daarom – in vergelijking met steden in het buitenland – niet hetzelfde. Voor elk van deze steden geldt echter dat de stad voor gebruikers, bewoners, bestuurders en bezoekers een dynamisch gegeven is, waarbij het steeds het doel is de stad ‘eigentijds’ te houden.

  Ons besef van de historische stad is een relatief recente constructie, die in heel Europa is omgezet in beschermingsbeleid en bepalingen over de omgang met de stad. Dit beleid stond en staat in die steden regelmatig op gespannen voet met functieveranderingen, cityvorming, doorbraken en eisen van duurzaamheid. Met als uitgangspunt Amsterdam zal in deze module worden gekeken naar transformatiemomenten in de geschiedenis en naar de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Door inzichtelijk te maken welke factoren voor deze transformatie hebben gezorgd en hoe de gebouwde omgeving daarop heeft gereageerd, raakt de student vertrouwd met de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling.

  Hoe worden keuzes voor behoud of transformatie gelegitimeerd? En hoe dragen zij bij aan de dynamiek van de stedelijke identiteit? En niet in de laatste plaats: wat is onze eigen rol bij het bepalen van het geschiedbeeld? Ook de identiteit van de stad is immers een dynamisch gegeven. In deze module zullen studenten zelf onderzoeken hoe de verschuivende waardering van de gebouwde omgeving in het verleden tot andere beslissingen heeft geleid in de omgang met de stad. Het doel hiervan is op interdisciplinaire wijze inzichtelijk te maken welke onderdelen daarbij kwetsbaar zijn en welke minder beïnvloed worden door verschuivende visies. Hiermee moet tevens duidelijk worden gemaakt welke criteria van doorslaggevende betekenis zijn in het waarderen van erfgoed.

  Werkvorm

  Hoor- en werkcollege.

  Onderwijstijden

  2,5 uur per week.

  Studiemateriaal

  Wordt nog bekend gemaakt.

  Toetsvorm

  • Participatie (20%);
  • referaat, 20 minuten (40%);
  • werkstuk (40%).
 • Publications

  2022

  • van den Heuvel, C., van Tussenbroek, G., Noordegraaf, J., Piccoli, C., & Li, W. (2022). Virtual Interiors en de gelaagde stad: Een inkijk in een digitaal lab voor een ruimtelijke geschiedenis van Amsterdam. Stadsgeschiedenis, 17(2), 116-149. [details]

  2020

  2019

  2018

  • van Tussenbroek, G. (2018). The foundations of the Nieuwe Kerk Tower in Amsterdam (1645-52). In I. Wouters, S. Van de Voorde, I. Bertels, B. Espion, K. De Jonge, & D. Zastavni (Eds.), Building Knowledge, Constructing Histories: Proceedings of the 6th International Congress on Construction History (6ICCH 2018), July 9-13, 2018, Brussels, Belgium (Vol. 2, pp. 1313-1320). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429446719-78 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2018). [Review of: L. Egberts (2017) Chosen Legacies : Heritage in Regional Identity]. Bulletin (KNOB), 117(4), 247-248. Advance online publication. https://doi.org/10.7480/knob.117.2018.4.3137 [details]

  2017

  2016

  • van Tussenbroek, G. (2016). Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen. Bulletin (KNOB), 115(3), 113-131. [details]

  2015

  • van Tussenbroek, G. (2015). Historische houtconstructies als producten van internationale bouwmaterialenhandel. Bulletin (KNOB), 114(3), 129-131. https://doi.org/10.7480/knob.113.2014.3 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2015). The Politics of Attraction. About Competing Heritage Experiences. Pharos: journal of the Netherlands Institute in Athens, 21(1), 125-132. https://doi.org/10.2143/PHA.21.1.3146866 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2015). Voor de grote uitleg: stedelijke transformatie en huisbouw in Amsterdam, 1452-1578. Stadsgeschiedenis, 10(1), 1-23. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2015). ‘De droechste waegescotten, die ghij weet te becomen': de gedifferentieerde houtmarkt voor 1800 en de wisselwerking tussen aanbod, vraag en toepassing. Bulletin (KNOB), 114(3), 170-185. https://doi.org/10.7480/knob.114.2015.3 [details]

  2013

  • van Tussenbroek, G. (2013). Amsterdam and the International Trade in Stone, Brick and Wood. In K. Ottenheym, & K. De Jonge (Eds.), The Low Countries at the crossroads: Netherlandish architecture as an export product in early modern Europe (1480-1680) (pp. 194-208). (Architectura Moderna; No. 8). Brepols.
  • van Tussenbroek, G. (2013). Classicism in Berlin and Brandenburg: Architects, Entrepreneurs and the Restoration af the Thirty Years' War (1648-1688). In K. Ottenheym, & K. De Jonge (Eds.), The Low Countries at the crossroads: Netherlandish architecture as an export product in early modern Europe (1480-1680) (pp. 311-331). (Architectura Moderna; No. 8). Brepols.

  2012

  • van Tussenbroek, G., van Drunen, A., & Orsel, E. (2012). Bouwhistorische waardenkaarten. Een gebiedgerichte benadering van bouwhistorisch erfgoed. Bulletin (KNOB), 111(1), 40-53.

  2010

  • van Tussenbroek, G. (2010). Natuursteen in Amsterdam: historisch gebruik, documentaire waarde en hedendaags behoud. In H. Royen (Ed.), Architecturale natuursteenfragmenten. De bouwhistorische problematiek rond afbraak, opgraving, consolidering en presentatie in lapidaria (Vol. 9, pp. 371-390). Academia Press.

  2009

  • van Tussenbroek, G. (2009). 'alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestekken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654. Bulletin (KNOB), 108(1), 19-31.
  • van Tussenbroek, G. (2009). Dachkonstruktionen des 17. und 18. Jahrhunderts in Amsterdam. Tradition und Erneuerung. In P. Zalewski (Ed.), Dachkonstruktionen der Barockzeit in Norddeutschland und im benachbarten Ausland (pp. 105-123). (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte; Vol. 66). Michael Imhof Verlag.
  • van Tussenbroek, G. (2009). Dendrochronologisch onderzoek in Amsterdam (1490-1790). Bouwhout als materiële bron. Stadsgeschiedenis, 4(2), 135-165.

  2008

  • Perlich, B., & van Tussenbroek, G. (2008). De Valkhofkapel te Nijmegen. Nieuwe gegevens over de middeleeuwse bouwgeschiedenis. Bulletin (KNOB), 107(3), 90-100.
  • Perlich, B., & van Tussenbroek, G. (2008). Valkhofkapelle Nimwegen (Nijmegen). Neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen Baugeschichte. Architectura, 38(1), 35-48.
  • van Tussenbroek, G. (2008). Baksteen in Holland voor 1300. Novi Monasterii, 7, 115-132.

  2007

  • van Tussenbroek, G. (2007). Building materials and trade: changes in the building organisation between North and South (1500-1650). In K. De Jonge, & K. Ottenheym (Eds.), Unity and discontinuity: architectural relations between the Southern and Northern Low Countries, 1530-1700 (pp. 299-327). (Architectura Moderna; No. 5). Brepols.
  • van Tussenbroek, G. (2007). De Schreierstoren van binnen en van buiten. Een van de laatste restanten van de Amsterdamse stadsommuring bouwhistorisch onderzocht. Bulletin (KNOB), 106(4/5), 201-214.

  2006

  • van Tussenbroek, G. (2006). 'To provide the Old Church with Good Foundations to Prevent Subsidence'. Builders' specifications in Amsterdam. In M. Dunkeld (Ed.), Proceedings of The Second International Congress on Construction History: Queens' College, Cambridge University, 29th March-2nd April 2006 (pp. 3155-3170). Construction History Society.
  • van Tussenbroek, G. (2006). The architectural network of the Van Neurenberg family in the Low Countries (1480-1640). (Architectura Moderna; No. 4). Brepols Publishers.
  • van Tussenbroek, G. (2006). Architectuur- en bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van monumentenzorg. Bulletin (KNOB), 105(6), 229-234.
  • van Tussenbroek, G. (2006). Bauforschung an der Berliner Mauer. In K. Tragbar (Ed.), Bericht über die 43. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung: vom 19. bis 23. Mai 2004 in Dresden (pp. 72-79). Koldewey-Gesellschaft.
  • van Tussenbroek, G. (2006). Michiel Matthijsz Smids (1626-1692). Kurfürstlicher Baumeister in Brandenburg. Architectura, 36(1), 60-83.

  2024

  • Perlich, B., & van Tussenbroek, G. (2024). Mittelalterlicher Backstein in den Niederlanden. (1160-1300). In E. Badstübner, D. Schumann, & T. Schöfbeck (Eds.), Früher Backsteinbau zwischen Ostsee und Alpen: Studien zur Backsteinarchitektur (Vol. 8, pp. 30-56). (Studien zur Backsteinarchitektur; Vol. 8). Lukas Verlag.

  2022

  2020

  2019

  • van Tussenbroek, G. (2019). Baumaterialien aus aller Welt: Der Amsterdamer Baumaterialienhandel im 17. und 18. Jahrhundert im internationalen Überblick. In R. Atzbach, M. Cante, K. Freckmann, & U. Klein (Eds.), Dänemark und der Hausbau im Norden (pp. 279-298). (Jahrbuch für Hausforschung; Vol. 64). Michael Imhof Verlag. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2019). Building Archaeology and Preservation = 建筑考古与保护: The Tangible Golden Age of Amsterdam (1585-1700) = 有形的阿姆斯特丹黄金时代(1585—1700). In T. Coomans, Y. Xu, & J. Zhang (Eds.), 建筑考古学的体与用在中国和欧洲 = Essence and Applications of Building Archaeology in China and Europe (pp. 128-144). (北京大学中国考古学研究中心稽古系列丛书 / Peking University Ancient Chinese Archaeology Research Centre Series; Vol. 4). China Architecture and Building Press. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2019). [Bespreking van: T. Coomans (2018) Life inside the Cloister : Understanding Monastic Architecture : Tradition, Reformation, Adaptive Use]. Bulletin (KNOB), 118(2), 48-49. https://doi.org/10.7480/knob.118.2019.2 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2019). ‘Sonder fraude oft bedroch’: Over de praktijk van het publieke bouwrecht in de Noordelijke Nederlanden tot 1650. In A. G. Bregman, E. M. Bruggeman, A. M. B. Chao, & N. van Wijk-van Gilst (Eds.), Eindafrekening met pepernoten: Voor een onbetaalbare bijdrage aan het bouwrecht and beyond: Vriendenboek aangeboden aan prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis (pp. 73-87). IBR, Instituut voor Bouwrecht. [details]

  2018

  • Hurx, M., & van Tussenbroek, G. (2018). Architectuur en bouwgeschiedenis van de Oude Kerk. In G. Eijkelboom (Ed.), De Oude Kerk van Amsterdam (pp. 26-53, 223-225). (Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum ; Vol. 110). Genootschap Amstelodamum. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2018). Geografie van arm en rijk: Het kohier van de tiende penning van Amsterdam (1562) in GIS. Tijdschrift voor Historische Geografie, 3(4), 242-255. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2018). Overzicht van het onderzoek naar huizenbouw en percelering in 10 Nederlandse steden. I.J. Cleijne, A.M.J.H. Huijbers, A.D. Brand, R.J.W.M. Gruben, Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Van hout(skelet)bouw naar baksteenbouw. Nederlandse Archeologische Rapporten 59. Amersfoort 2017. Tijdschrift voor Historische Geografie, 3(2), 157-159.
  • van Tussenbroek, G. (2018). Wasser und Bier. Amsterdam im 16. und 17. Jahrhundert, seine Brauereien und deren Wechselwirkung mit dem holländischen Umland. In C. S. Prinzhorn, & T. Spohn (Eds.), Keltern, Brauen, Brennen: Baulichkeiten der Produktion und der Lagerung (pp. 167-176). (Jahrbuch für Hausforschung; Vol. 67). Michael Imhof Verlag. [details]
  • van Tussenbroek, G., & Schmitz, E. (2018). De charterkast en de IJzeren Kapel. In G. Eijkelboom (Ed.), De Oude Kerk van Amsterdam (pp. 124-143, 231-234). (Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum; Vol. 110). Genootschap Amstelodamum. [details]

  2016

  • Stenvert, R., & van Tussenbroek, G. (Eds.) (2016). Het gebouw als bewijs: het bouwhistorische verhaal achter erfgoed. Uitgeverij Matrijs. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). Assembling the World: The International Building Materials Trade in Amsterdam (1613-1795). In P. Vlaardingerbroek (Ed.), The Amsterdam Canals: World Heritage (pp. 108-147). Bas Lubberhuizen. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). Bouwregelgeving en toezicht in de Amsterdamse bouwpraktijk volgens het register van de rooimeesters (1532-1578). Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 108, 138-163. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). Inleiding. In H. Kooijman (Ed.), Bibliografie: Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuin- en landschapsarchitectuur, monumentenzorg en bouwhisotire door de eeuwen heen (2011-2015) (pp. 4-5). Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. http://www.kunsthistorici.nl/bibliografie/bibliografie-2016/ [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). Was wiegt ein Haus? Wechselwirkungen zwischen Untergrund und Hausbau im Amsterdam des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit. In N. Hennig, & M. Schimek (Eds.), Nah am Wasser, auf schwankendem Grund: der Bauplatz und sein Haus: 27. Jahrestagung des Arbeitskreises für Ländliche Hausforschung in Nordwestdeutschland und der Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. vom Freitag, 13. bis Sonntag, 15. März 2015 in Aurich/Ostfriesland (pp. 209-228). (Kataloge und Schriften des Museumsdorfs Cloppenburg; Vol. 32). Ostfriesische Landschaft. [details]

  2015

  • van Tussenbroek, G. (2015). Uitvoerige geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Tongeren [Bespreking van: A. Ervynck (2014) De Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren: een ontzettend lang verleden]. Signum. http://www.contactgroepsignum.eu/node/4082 [details]

  2014

  • te Stroete, A., & van Tussenbroek, G. (2014). De Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw. (Cultuurhistorische reeks werelderfgoed in Nederland; No. 6). Uitgeverij Matrijs.

  2013

  • van Tussenbroek, G. (2013). 'Alzo zult gijlieden dat maken': gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordeljke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Primavera Pers.
  • van Tussenbroek, G. (2013). Werelds bouwen. Internationale bouwmaterialenhandel in Amsterdam (1613-1795). In P. Vlaardingerbroek (Ed.), De wereld aan de grachten (pp. 108-147). Bas Lubberhuizen.

  2012

  2010

  • Perlich, B., & van Tussenbroek, G. (2010). Mittelalterliche Architektur. Bau und Umbau, Reparatur und Transformation. Festschrift für Johannes Cramer zum 60. Geburtstag. Michael Imhof Verlag.
  • van Tussenbroek, G. (2010). 'Um das Umfallen des Turms zu verhindern'. Reparaturen spätmittelalterlicher Türme in Amsterdam. In B. Perlich, & G. van Tussenbroek (Eds.), Mittelalterliche Architektur. Bau und Umbau, Reparatur und Transformation. Festschrift für Johannes Cramer zum 60. Geburtstag (pp. 263-283). Michael Imhof Verlag.
  • van Tussenbroek, G. (2010). De datering van het Houten Huys op het Begijnhof. Nieuwe gegevens over het 'oudste' huis van Amsterdam. Amstelodamum, 97(4), 150-154.
  • van Tussenbroek, G. (2010). Hausbau in Holland. Eine Einführung. Jahrbuch für Hausforschung, 61, 9-23.

  2008

  • de Roon, D., & van Tussenbroek, G. (2008). De Munttoren te Amsterdam: Bewogen geschiedenis van een stedenbouwkundige wees. Amstelodamum, 95(6), 3-25.
  • van Tussenbroek, G. (2008). De verdwenen muurtoren Swych Utrecht. Een virtuele reconstructie van de bouwgeschiedenis. In J. E. Abrahamse, M. Carasso-Kok, & E. Schmitz (Eds.), De verbeelde wereld: liber amicorum voor Boudewijn Bakker (pp. 159-166). Thoth.

  2007

  • van Tussenbroek, G. (2007). Der namurer Blausteinhandel an Hand des Beispiels der Familie Van Neurenberg (1480-1640). Jahrbuch für Hausforschung, 52, 35-56.
  • van Tussenbroek, G. (2007). Joost Janszoon Bilhamer (1521-1590). Landmeter en ingenieur, aannemer en beeldhouwer. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 99, 42-79.
  • van Tussenbroek, G., & de Roon, D. (2007). Amsterdam - Scheepvaartmuseum. Een onorthodoxe reparatie in de achttiende eeuw. Amstelodamum, 94(2), 3-13.

  2006

  • van Tussenbroek, G. (2006). De Schreierstoren bouwhistorisch onderzocht. Amstelodamum, 93(6), 13-21.

  2023

  • Eijkelboom, G., & van Tussenbroek, G. (Eds.) (2023). De Nieuwe Kerk van Amsterdam. (Jaarboek Amstelodamum). Genootschap Amstelodamum.
  • van Tussenbroek, G. (2023). De houten eeuw van Amsterdam: Bouwen, werken en wonen in de middeleeuwse stad 1275-1578. Prometheus.
  • van Tussenbroek, G., & Hurx, M. (2023). ‘Te verghelijcken by de schoonste kercken van Christenrijc’. De bouw van de Nieuwe Kerk te Amsterdam tot 1578. In G. Eijkelboom, & G. van Tussenbroek (Eds.), De Nieuwe Kerk van Amsterdam (Vol. 115, pp. 34-57). (Jaarboek Amstelodamum). Genootschap Amstelodamum.

  2022

  • van Tussenbroek, G. (2022). Historisch hout in Amsterdamse monumenten 2: Dendrochronologie - houthandel - toepassing. (Publicatiereeks Amsterdamse Monumenten; Vol. 3a). Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2022). Holzskeletthäuser in den nördlichen Niederlanden vor 1600: Grundprinzipien und geografische Verbreitung. In T. Eißing , & H. Stiewe (Eds.), Fachwerk in Europa (pp. 215-226). (Jahrbuch für Hausforschung; Vol. 68). Michael Imhof Verlag. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2022). Utrecht op het tweede gezicht: Gedachten bij 50 jaar stedelijke erfgoedzorg. Oud-Utrecht, 95(3), 4-9. [details]

  2021

  • van Tussenbroek, G. (2021). De oorsprong van de Amsterdamse kademuren. Amstelodamum, 108(1), 47-56. [details]

  2020

  • Stenvert, R., & van Tussenbroek, G. (2020). Inleiding in de bouwhistorie: Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen. (4e ed.) Uitgeverij Matrijs. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2020). Dutch Architects in Berlin and Brandenburg (1648-1688). In R. van Leeuwen, & J. Roding (Eds.), Masters of Mobility: Cultural Exchange between the Netherlands and the German Lands in the Long 17th Century (Gerson Digital; Vol. VI). RKD. https://masters-of-mobility.rkdstudies.nl/5-dutch-architects-engineers-and-entrepreneurs-in-berlin-and-brandenburg-1648-1688/ [details]
  • van Tussenbroek, G. (2020). Krommers in Amsterdamse kapconstructies. Dendrochronologie en houthandel (1470-1660). Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 69, 16-26. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2020). Überblick: Neue Publikationen zur niederländischen Bau- und Hausforschung (2015-2020). Mitteilungen Arbeitskreis für Hausforschung, 96, 8-12. [details]

  2019

  • van Tussenbroek, G. (2019). IJzeren ambitie: Het Paleis voor Volksvlijt en de opkomst van de Nederlandse industrie. Prometheus. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2019). [Bespreking van: G. van der Stroom (2017) P.C. Hooft en de ongeziene, eerste ‘fontein’ van Amsterdam. Door Hooft bezongen huis, fontein en galerij van Sion Lus (Luz) eindelijk in beeld]. Amstelodamum, 106(1), 46-47.
  • van Tussenbroek, G. (2019). [Bespreking van: W. Dörfler, R. Gahde, L. Knoop (2018) Historische Hausforschung im Archiv. 29. Jahrestagung des Arbeitskreises für ländliche Hausforschung in Nordwestdeutschland im Niedersächsischen Landesarchiv in Stade]. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 66, 55-57.
  • van Tussenbroek, G. (2019). [Review of: W. Dörfler, R. Gahde, L. Knoop (2018) Historische Hausforschung im Archiv : 29. Jahrestagung des Arbeitskreises für ländliche Hausforschung in Nordwestdeutschland im Niedersächsischen Landesarchiv in Stade]. Mitteilungen Arbeitskreis für Hausforschung, 94, 13-15. http://www.arbeitskreisfuerhausforschung.de/files/AHF-Mitt_94_final__1_.pdf [details]

  2018

  • van Tussenbroek, G. (2018). Aktuelle Diskussionen in der praktischen Denkmalpflege am Beispiel der jüngeren Kulturdenkmale Amsterdams. In Denkmalpflege als kulturelle Praxis. Zwischen Wirklichkeit und Anspruch: Dokumentation VDL-Jahrestagung, Oldenburg 2017 (pp. 166-177). (Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Niedersachsen; Vol. 48). Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2018). Verslag van het zesde internationale congres van de Construction History Society: Brussel, 9-13 juli 2018. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 65, 27-29. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2018). [Review of: C.P. Krabbe, D. Broekhuizen, N. Smit (2018) Huizen in Nederland : De negentiende en twintigste eeuw : Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser]. Mitteilungen Arbeitskreis für Hausforschung, 92, 9-11. http://www.arbeitskreisfuerhausforschung.de/files/AHF-Mitt_92.pdf [details]

  2017

  2016

  • Enderman, M., Orsel, E., & van Tussenbroek, G. (2016). Verslag jaarcongres AHF: Het jaarcongres van de Arbeitskreis für Hausforschung in Neustadt an der Weinstrasse, van 3 tot 6 oktober 2016. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 61, 93-97. https://www.bouwhistorie.nl/content/nieuwsbrief-61 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). Bouwstenen van het verleden: Wat materialen en constructies ons vertellen. In R. Stenvert, & G. van Tussenbroek (Eds.), Het gebouw als bewijs: Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed (pp. 105-144). Uitgeverij Matrijs. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). Houthandelsmerken revisited: een vondst in de kelder van Haringpakkerssteeg 8 te Amsterdam. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 60, 48-53. https://www.bouwhistorie.nl/content/nieuwsbrief-60 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). Verslag forum in Beijing: Het eerste internationale symposium over Chinees-Europese bouwhistorie in Beijing, 13-15 mei 2016. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 61, 81-84. https://www.bouwhistorie.nl/content/nieuwsbrief-61 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). [Bespreking van: R.H. Alma, W.P. Dijkstra, J.E. van Gangelen, C.J. van Haaften, K. Helfrich, J.P. de Roever, F.A. Veenman (2015) Hervonden stad 2015 : jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen; D.J. Vries, H. Kranenborg (2015) OnZichtbaar Zwolle: archeologie en bouwhistorie van de stad]. Bulletin (KNOB), 115(3), 170-172. https://doi.org/10.7480/knob.115.2016.3.1407 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). [Bespreking van: F. Schönrock (2016) Greifswalder Bürgerhäuser in der Schwedenzeit, 1648 bis 1815 : Wandel und Kontinuität]. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 61, 102-105. https://www.bouwhistorie.nl/content/nieuwsbrief-61 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). [Bespreking van: T. Schöfbeck (2014) Mittelalterliche Kirchen zwischen Trave und Peene: Studien zur Entwicklung einer norddeutschen Architekturlandschaft]. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 60, 107-110. https://www.bouwhistorie.nl/content/nieuwsbrief-60 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). [Bespreking van: T.H. von der Dunk (2015) Toren versus traditie: de worsteling van classistische architecten met een middeleeuws fenomeen]. Bulletin (KNOB), 115(1), 51-53. https://doi.org/10.7480/knob.115.2016.1.1179 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2016). [Review of: F. Schönrock (2016) Greifswalder Bürgerhäuser in der Schwedenzeit, 1648 bis 1815. Wandel und Kontinuität (Beiträge zur Architekturgeschichte und Denkmalpflege in Mecklenburg und Vorpommern 11)]. Mitteilungen Arbeitskreis für Hausforschung, 89, 16-18. http://www.arbeitskreisfuerhausforschung.de/files/AHF_Mitt_89_neu.pdf [details]

  2015

  • Stenvert, R., & van Tussenbroek, G. (2015). Inleiding in de bouwhistorie: Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen. (3e ed.) Uitgeverij Matrijs. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2015). De mythe van de onveranderlijkheid: veranderende opvattingen over Amsterdamse monumenten. (Oratiereeks; No. 547). Universiteit van Amsterdam. [details]
  • van Tussenbroek, G. (2015). [Bespreking van: R. de Kam, F. Kipp (2014) De Utrechtse Domtoren: Trots van de stad]. Bulletin (KNOB), 114(3), 206-208. https://doi.org/10.7480/knob.114.2015.3 [details]
  • van Tussenbroek, G. (2015). Überblick: Neu erschienene niederländische Literatur zur Bau- und Hausforschung (2010-2015). Mitteilungen Arbeitskreis für Hausforschung, 85, 15-19. http://www.arbeitskreisfuerhausforschung.de/files/AHF-Mitt_85.pdf [details]

  2014

  • van Tussenbroek, G. (2014). Een arbeidscontract uit 1545. Stadsmetselaar Willem Dircxz in dienst van de stad. Binnenstad, 48, 38-39.
  • van Tussenbroek, G. (2014). [Bespreking van: W. Weve (2013) Huizen in Delft in de 16de en 17de eeuw]. Bulletin (KNOB), 113, 54-56.
  • van Tussenbroek, G., & Vredenberg, J. (2014). Wonen achter de stadsmuur. In T. Maas, & J. Vredenberg (Eds.), Beschermd door steen. De stadsmuren van Rhenen (pp. 98-103). Uitgeverij Matrijs.

  2013

  • van Tussenbroek, G. (2013). Blokbouw rond Irkoetsk. Een universele bouwwijze aan de oevers van het Baikalmeer. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 55, 69-83.

  2011

  • Ottenheym, K. A., & van Tussenbroek, G. (2011). ''t Opbouwen van een nyewe kercke'. Bouwgeschiedenis en architectuur. In A. Landheer-Roelants (Ed.), Uit Padmoes verrezen: de Nieuwe Kerk in Den Haag (pp. 28-59). Uitgeverij Matrijs.
  • van Tussenbroek, G. (2011). De middeleeuwse bouwgeschiedenis van de Nieuwe Kerk. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 10, 22-37.
  • van Tussenbroek, G. (2011). [Bespreking van: B. Speet (2010) Historische atlas van Amsterdam. Van veendorp tot hoofdstad.]. Amstelodamum, 98(2), 92-93.
  • van Tussenbroek, G. (2011). [Bespreking van: W. Quist (2011) Vervanging van witte Belgische steen. Materiaalkeuze bij restauraties]. Bulletin (KNOB), 110, 193-194.

  2010

  • van Tussenbroek, G. (2010). Naargeestige schuilkelders met een nachtmerrie van oranje afvalbakken. Gesloopte monumenten bij de metroaanleg in de jaren zeventig. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 9, 110-121.
  • van Tussenbroek, G. (2010). Waar komen de toognagels vandaan? Een greep uit de tolregisters van Königsberg (1589-1602). Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 48, 22-23.
  • van Tussenbroek, G. (2010). [Bespreking van: E. Koldewey (2010) Stuc: kunst en techniek]. Bulletin (KNOB), 109, 201-202.

  2009

  • van Tussenbroek, G. (2009). 'Met een geweldig gedruisch ingestort.' Verzakte en ingestorte gebouwen in Amsterdam. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 8, 64-77.
  • van Tussenbroek, G., & Vlaardingerbroek, P. (2009). Bouwgeschiedenis van het Korenmetershuis. Heemschut, 86(oktober), 24-27.

  2008

  • van Tussenbroek, G. (2008). Geheimschrift in oude constructies. Amsterdam en de internationale houthandel in de zeventiende en achttiende eeuw. Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 45, 37-52.
  • van Tussenbroek, G. (2008). Hout voor de Derde Uitleg. De bouw van de grachtengordel. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 7, 118-129.

  2007

  • van Tussenbroek, G. (2007). Lotgevallen van Malle Jaap. De restauratiegeschiedenis van de Montelbaanstoren. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 6, 10-23.

  2006

  • van Tussenbroek, G. (2006). Eigen haard is goud waard. De schouw van het Huis met de Hoofden en de zeventiende-eeuwse marmerhandel. Amsterdam: monumenten & archeologie: jaarboek, 5, 70-77.
  • van Tussenbroek, G. (2006). Vlotverbindingen. Het wisgat als bouwhistorische mythe? Sporen van houtvlotten in Amsterdamse kappen (en elders). Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 41, 7-15.

  Media appearance

  • van Tussenbroek, G. (03-01-2019). Ook in de 16e eeuw was Amsterdam overvol [Print] Het Financieele Dagblad. Ook in de 16e eeuw was Amsterdam overvol.
  • van Tussenbroek, G. (01-03-2017). Heemschut [Print]. Onderzoeken, waarderen, transformeren.

  2022

  2024

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
   Senior specialist bouwhistorie
  • Vereniging Hendrick de Keyser
   Commissariaat
  • Stichting Mr.Dr. J.C. Overvoorde
   Voorzitter